Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №3/2014 г.

Петък, 03 Януари 2014 14:45

Инвестиционно предложение "Вилно застрояване в поземлен имот с идентификатор 04279.310.3471 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4709/16.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Вилно застрояване в поземлен имот с идентификатор 04279.310.3471 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с обща площ 1.029 дка и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих" с цел изграждане на двуетажна вила с разгъната застроена площ около 300 до 400 м2. Захранването с ел. енергия ще бъде осъществено от съществуващ трафопост чрез подземно положен ел. провод с дължина 10 м. Захранването с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Благоевград, а битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма. Имотът е достъпен по съществуващ път.
Съгласно заповед № 284 от 11.07.2011 г. на Община Благоевград на основание чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от Закона за устройство на територията е допуснато изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.3471 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград от „нива" за „вилно застрояване".
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г. изменено и допълнено.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Вилно застрояване в поземлен имот с идентификатор 04279.310.3471 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.