Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №44/2014 г.

Понеделник, 20 Януари 2014 13:55

Инвестиционно предложение "Реконструкция на сграда с идентификатор 04279.109.18.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.109.18 в местността „Под черквата" по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №77/09.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Реконструкция на сграда с идентификатор 04279.109.18.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.109.18 в местността „Под черквата" по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в поземлен имот с идентификатор 04279.109.18 по кадастралната карта на гр. Благоевград, представляващ земеделска земя с площ 1.310 дка и с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма" са изградени:
- сграда с идентификатор 04279.109.18.1 и с предназначение „складова база";
- сграда с идентификатор 04279.109.18.2 и с предназначение „друг вид сграда за обитаване";
- сграда с идентификатор 04279.109.18.3 и с предназначение „хангар, депо, гараж";
- сграда с идентификатор 04279.109.18.4 и с предназначение „селскостопанска сграда".
С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на сграда с идентификатор 04279.109.18.3 и застроена площ 124 м2. Предвижда се направа на стоманобетонова конструкция и подмяна на покрива с цел безопасната експлоатация на същата. След реализиране на инвестиционното предложение предназначението на сградата няма да бъде променяно и същата ще бъде използвана като гараж и място за съхранение на битови вещи и инвентар. Сградата е захранена с ел. енергия и вода за питейно - битови нужди. Битовите отпадъчни води са заустени в съществуващата канализация на гр. Благоевград. Имотът, в който е разположена сградата е достъпен по съществуващи пътища.
От главен архитект на Община Благоевград е издадена виза за изработване на инвестиционен проект с изх. № 0104-428/25.11.2013 г. на основание чл. 140 от Закона за устройство на територията, която е издадена за реконструкция на сграда с идентификатор 04279.109.18.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.109.18 в местността „Под черквата" по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона:
- BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция на сграда с идентификатор 04279.109.18.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.109.18 в местността „Под черквата" по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.