Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №47/2014 г.

Понеделник, 20 Януари 2014 14:25

Инвестиционно предложение "Изграждане на канализация от поземлен имот 055057 до съществуваща канализация DN300 PEHD, местност „Русковица", землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №158/16.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на канализация от поземлен имот 055057 до съществуваща канализация DN300 PEHD, местност „Русковица", землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено изграждане на канал с дължина 68 м за отвеждане на отпадъчните води от предвиден за изграждане в имота обект „Къща за гости с малък СПА център и бистро".
За инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости с малък СПА център и бистро в УПИ 055057, местност „Русковица", землище на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград" е издадено становище с изх. №1837(1)/21.05.2013 г. на РИОСВ-Благоевград, за което преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по оценка на съвместимост по реда на глава II от Наредбата за ОС.
Трасето на предвидения с настоящето предложение за изграждане канал ще премине през поземлен имот 055059, местност „Русковица", землище на с. Баня, община Разлог, с начин на трайно ползване „Ливада", частна собственост и за което възложителя има принципно съгласие за преминаване на трасето през имота.
Трасето на предвидения за изграждане канал, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Mинистерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001021 „Река Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на канализация от поземлен имот 055057 до съществуваща канализация DN300 PEHD, местност „Русковица", землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.