Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №934/2015

Петък, 18 Декември 2015 14:45

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ Х-360 и УПИ ХІ-360, кв. 39 по плана с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в нов УПИ ХІ с предназначение за „Къща за гости“ с устройствена зона „Жм“ за временно обитаване

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4167/09.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ Х-360 и УПИ ХІ-360, кв. 39 по плана с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в нов УПИ ХІ с предназначение за „Къща за гости“ с устройствена зона „Жм“ за временно обитаване, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация със Заповед №1019/20.11.2015 г. на кмета на община Кресна е разрешено изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-360 с конкретно предназначение „за семеен хотел“ и УПИ ХІ-360 с конкретно предназначение „за жилищно строителство“ с цел обединяване на двата УПИ в нов УПИ ХІ-360, кв. 39 с обща площ 2176 м2 и конкретно предназначение за новообразувания УПИ ХІ-360 – „за къща за гости“ и основно предназначение „Жм“ с устройствена зона „Жм“ за временно обитаване по чл. 95 от Наредба № 7 ПНУОВТЗ.
УПИ Х е с площ 990 м2 и отреждане „за семеен хотел“, а УПИ ХІ с площ 1186 м2 и предназначение „за жилищно строителство“. ПУП-ПРЗ се инициира с цел обединяване на двата УПИ в нов УПИ ХІ с обща площ 2176 м2 и предназначение „къща за гости“. С проекта се предвижда в новообразувания УПИ да се изгради сграда за временно обитаване. Сградата ще бъде на два етажа със застроена площ 280 м2, с обособени дневна кухненски бокс, 4 бр. спални и санитарни помещения. Към основната сграда ще бъдат изградени барбекю и чешма. Имотът е с изградена техническа инфраструктура - захранен с електроенергия и вода, отпадъчните води се отвеждат в канализационната мрежа на с. Горна Брезница.
На този етап не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ Х-360 и УПИ ХІ-360, кв. 39 по плана с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в нов УПИ ХІ с предназначение за „Къща за гости“ с устройствена зона „Жм“ за временно обитаване не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с плана дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002003 «Кресна» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002003 «Кресна» и BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявамe, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ Х-360 и УПИ ХІ-360, кв. 39 по плана с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в нов УПИ ХІ с предназначение за „Къща за гости“ с устройствена зона „Жм“ за временно обитаване, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.