Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №936/2015

Петък, 18 Декември 2015 14:50

Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот №020045, местност „Шопов гроб“ в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград за „обществено обслужващи и производствено-складови дейности“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4181/10.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
ПУП-ПРЗ за имот №020045, местност „Шопов гроб“ в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград за „обществено обслужващи и производствено-складови дейности“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация ПУП – ПРЗ се инициира с цел урегулиране и отреждане на имот №020045 с площ 4.548 дка за „обществено обслужващи и производствено-складови дейности“. Предвижда се в имота да се изгради едноетажна сграда за склад за промишлени и нехранителни стоки (мебели, ламинат и др.). Захранването на сграда с ел. енергия и вода е предвидено да се осигури от съществуващите в съседен УПИ 020038, собственост на възложителя, ел. провод и водопровод. За заустване на отпадъчните води е предвидено изграждане на изгребна яма. Достъп до имота се осъществява по граничещ полски път – имот №000145.
На този етап не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за ПУП-ПРЗ за имот №020045, местност „Шопов гроб“ в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград за „обществено обслужващи и производствено-складови дейности“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-ПРЗ за имот №020045, местност „Шопов гроб“ в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград за „обществено обслужващи и производствено-складови дейности“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.