Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №937/2015

Петък, 18 Декември 2015 14:52

инвестиционно предложение „Оборудване и модернизация на съществуващо месопреработвателно предприятие, находящо се в поземлен имот с идентификатор 17395.131.2, местност Мочура по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4184/10.12.2015 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Оборудване и модернизация на съществуващо месопреработвателно предприятие, находящо се в поземлен имот с идентификатор 17395.131.2, местност Мочура по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация инвестиционното предложение цели модернизация на изградено и функциониращо месопреработвателно предприятие, въведено в експлоатация с Удостоверение №33/04.12.20006 г. на директор на дирекция УТ при община Гоце Делчев, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 17395.131.2, местност Мочура по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Месопреработвателното предприятие произвежда малотрайни и полутрайни колбаси, трайно варени пушени колбаси, млени меса и месни заготовки, месни разфасовки, варено пушени деликатеси, шунки, сурово сушени продукти с дневен капацитет 5 т.
Предвидените дейности за модернизация на предприятието включват закупуване и монтиране на ново технологично оборудване – вакуум кутер, вакуум смесител, автоматичен слайсер, автоматична вакуум опаковъчна линия, хоризонтална линия за транспортна опаковка на готовия продукт тип „флоупак“ и закупуване на 12 бр. МПС за специализиран транспорт. С новото технологично оборудване се запазва технологичния процес на предприятието. Променят се някои етапи при производството на определени групи продукти, а именно: при производството на колбаси и местни заготовки от раздробени меса процеса кутиране в кутер машина ще се замести с процес смесване (миксиране) под вакуум във вакуум смесител; нарязване с автоматичния слайдер на някои групи и количества продукти преди да се вакумират; опаковане на определени количества готова продукция на автоматичната „флоупак“ линия в транспортни опаковки съобразено с изискванията на клиентите. Предвиденото за закупуване технологично оборудване ще доведе до увеличаване на дневния капацитет на продукцията с 25% и ще достигне дневно до 6 тона.
С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на производствените площи и на съществуващата техническа инфраструктура.
Инвестиционното предложение на попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че: няма вероятност от пряко увреждане, включително унищожаване и фрагментиране на природни местообитания и местообитания и популации на видове, в т. ч. и птици, предмет на опазване в защитените зони; не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях; не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близо разположените. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Оборудване и модернизация на съществуващо месопреработвателно предприятие, находящо се в поземлен имот с идентификатор 17395.131.2, местност Мочура по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.