Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №940/2015

Петък, 18 Декември 2015 14:57

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция №2622 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с номер 004263 в местността Свирче, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4207/12.12.2015 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на базова станция №2622 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с номер 004263 в местността Свирче, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижа на изградена ретранслаторна станция на „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в имот с номер 004263 в местността Свирче, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“ с площ 0.400 дка и начин на трайно ползване „друга селищна територия“, да се изгради базова станция №2622 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД въз основа на договор №141/07.04.2014 г. за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули. Изграждането на базовата станция е свързано с изпълнението на следните видове дейности: монтаж на антени към съществуващата ж.р. кула и на телекомуникационно оборудване в съществуващата сграда, находяща се в близост до кулата, които ще осигурят приемане на глас и/или данни в района. Не се предвиждат промени в очертанията и обемното решение на съществуващите съоръжения, както и усвояване на нови площи. Инвестиционното предложение не е свързано и не предвижда промяна предназначението и начина на ползване имот с номер 004263 в местността Свирче, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград, предмет на същото.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Инвестиционното предложение попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че: няма вероятност от пряко увреждане, включително унищожаване и фрагментиране на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони; не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях; не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места”, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция №2622 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с номер 004263 в местността Свирче, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.