Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №954/2015

Сряда, 30 Декември 2015 13:30

инвестиционно предложение “Изграждане на ажурна ограда с височина до 2.20 м над прилежащия терен в имот № 505045 с площ 1.818 дка, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 4267/16.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на ажурна ограда с височина до 2.20 м над прилежащия терен в имот № 505045 с площ 1.818 дка, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в имот с № 505045 в землището на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо изх. № 2910(1)/18.08.2015 г.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на ажурна ограда с височина до 2.20 м (височина на плътната част до 0,6 м) над прилежащия терен по имотните граници на горецитираният имот. Дължината на оградата е 160 м.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно намерение “Изграждане на ажурна ограда с височина до 2.20 м над прилежащия терен в имот № 505045 с площ 1.818 дка, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.