Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1069/2020

Понеделник, 14 Декември 2020 10:00

Изх. №3349(5)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25, 56126.175.27 и 56126.175.31 в местността Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3349/20.10.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация към него с Вх. №3349(2)/20.11.2020 г. , на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25, 56126.175.27 и 56126.175.31 в местността Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25, 56126.175.27 и 56126.175.31 в местността Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич (КККР на гр. Петрич) са земеделска земя с начин на трайно ползване „овощна градина“ и „друг вид трайно насаждение“ с обща площ 22646 кв. м.
С инвестиционното предложение е предвидено в същите имоти да бъде изграден оранжериен комплекс от с обща площ 14080 кв. м. Същия ще бъде разпределен както следва: в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16 и 56126.175.25 по КККР на гр. Петрич се предвижда да бъдат разположени 11 (единадесет) броя полиетиленови оранжерии; в поземлен имот с идентификатор 56126.175.27 по КККР на гр. Петрич е предвидено да бъдат разположени 4 (четири) броя оранжерии; в поземлен имот с идентификатор 56126175.31 по КККР на гр. Петрич е предвидено да бъдат разположени 9 (девет) броя оранжерии.
В оранжерийния комплекс е предвидено да бъдат отглеждани ягоди, като очакваните добиви са следните: през първата година 35.94 т, през втората година 71.88 т и през третата година 79.038 т на годишна база.
В оранжерийния комплекс е предвидено да бъде използвано следното технологично оборудване: подвижна система за хранене и торовнасяне, състояща се от резервоари, филтри, помпи и подвижни елементи, като в имотите е предвидено да бъдат доставени общо три броя системи за хранене и торовнасяне. Хранителните вещества ще бъдат внасяни чрез ритмичното им подаване от системата за хранене и торовнасяне. Прогнозните количества торове и препарати за растителна защита са както следва: птича тор 600 кг и препарати за растителна защита по утвърден списък 51.98 л на годишна база.
Напояването на насажденията е предвидено да се осъществява посредством цистерна с вода и маркучи, като необходимите количества вода за напояване в размер на 1000 куб. м е предвидено да бъдат доставяни от външна фирма на база сключен договор. Не са заявени направа на изкопни работи и дейности с цел полагане на система за капково напояване. Не се предвижда и отопляване на оранжериите. При необходимост, нуждите от електроенергия е предвидено да се осъществяват чрез генератор.
Така заявено, инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-286(1)/11.12.2020 г., постъпило с Вх. №3349(4)/11.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, копие от което прилагаме се съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25, 56126.175.27 и 56126.175.31 в местността Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-286(1)/11.11.2020 г. на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград