Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1071/2020

Понеделник, 14 Декември 2020 10:04

Изх. №3845(1)/11.12.2020 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06306.73.158 в местността Киркалица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Банско, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Б. Х.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3845/07.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлен имот с идентификатор 06306.73.158 в местността Киркалица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Банско, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма се явява поземлен имот с идентификатор 06306.73.158 в местността Киркалица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Банско, област Благоевград, с площ 9797 кв. м (0.9797 ха), трайно предназначение на територията „Горска“ с начин на трайно ползване „Иглолистна гора“.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ през 2015-2016 г., съгласно която в имота попада част от насаждението съставляващо отдел, подотдел 40 „з“, с обща площ на подотдела 1.7 ха.
Съобразно представената информация и документация насаждението в имота е със следните таксационни характеристики: иглолистна склопена култура със състав бял бор 10 на възраст 55 год., с височина 21 м, диаметър 28 см, бонитет 2. Насаждението в имота е в добро санитарно състояние и с равномерен строеж. Причислено към стопански клас „Бялборов високобонитетен“.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия: предвижда се извеждане на отгледна сеч – прорбирка с интензивност до 25%.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на временни извозни пътища.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Горскостопанската програма попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
 защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 48/2013 г.).
С горскостопанската програма не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с горскостопанската програма дейности са допустими спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването ѝ.
При направения пространствен анализ в ГИС среда е установено, че имотът предмет на горскостопанската програма, не попада в териториалния обхват на типове природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че със същите не се създават условия и предпоставки за изменение на територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитания, както и за растителните видове, които го характеризират, в т. ч. и за местообитанията на видовете, предмет на опазване в засегнатите защитени зони (имотът, предмет на горскостопанската програма не попада в обхвата на типове природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“, засягат се незначителни площи от общите площи на защитените зони (около 0.005% от общата площ на защитена зона BG00001021 „Река Места“ и около 0.003% от общата площ на защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“), не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типовете природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в засегнатите защитени зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06306.73.158 в местността Киркалица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград