Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1073/2020

Понеделник, 14 Декември 2020 10:08

Изх. №3854(1)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението и обединяване на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.6346.1.8 и 02676.501.6346.1.7, разположени в сграда с идентификатор 02676.501.63.46.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.63.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в „Магазин за хранителни стоки“

възложител: „ИНТЕР ТУРС“ ООД

Във връзка с подаденото от посоченото от Вас лице за контакт уведомление с Вх. №3854/07.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Промяна предназначението и обединяване на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.6346.1.8 и 02676.501.6346.1.7, разположени в сграда с идентификатор 02676.501.63.46.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.63.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в „Магазин за хранителни стоки“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда промяна предназначението и обединяване на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.6346.1.8 и 02676.501.6346.1.7, разположени на партения етаж в сграда с идентификатор 02676.501.63.46.1 (с предназначение – хотел), находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.63.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в „Магазин за хранителни стоки“. След преустройството се предвижда да се обособят две търговски зали, два склада за съхранение и сервизно помещение.
Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Обектите са водоснабдени, електрозахранени и свързани с канализационната мрежа на населеното място.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитени зони BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), чиито граници съвпадат напълно.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна предназначението и обединяване на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.6346.1.8 и 02676.501.6346.1.7, разположени в сграда с идентификатор 02676.501.63.46.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.63.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в „Магазин за хранителни стоки“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград