Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 18/2012 г.

Сряда, 12 Декември 2012 11:55

Инвестиционно предложение: “Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 3988 от 28.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г.., ДВ, бр. 94/2012 г).

С инвестиционното предложение се предвижда да бъдат възстановени и благоустроени 32,801 дка зелени площи и междублокови пространства, модернизирани 10 улици с площ 131 713 кв. м, изградена велоалея с дължина около 1000 м и създадени нови 340 ? 380 бр. паркоместа.

Предмет на инвестиционното предложение са следните обекти:

1. Възстановяване и благоустрояване на зони за обществен отдих – зелени площи, междублокови пространтсва и др:

За този обект се предвиждат следните дейности:

2. Обновяване и модернизиране на входен булевард (северен вход за гр. Петрич от път ІІІ - 108) към централна градска част:

За този обект се предвиждат следните дейности:

В зоната на кръстовищата се предвижда:

3. Възстановяване и благоустрояване ул. „България” и изграждане на велосипедна алея – имоти с идентификатори 56126.602.8238 и 56126.603.7720.

За този обект се предвиждат следните дейности:

4. Възстановяване и благоустрояване на улиците „Места”, „Цар Симеон”, „Солунска” и „Ел Тепе” (Северна дъга – околовръстен път на гр. Петрич):

За този обект се предвиждат следните дейности:

- фрезоване на асфалтова настилка;

- рехабилитация с 4 см плътен асфалтобетон;

- обособяване зони за паркиране (при възможност);

- изпълнение на нова тротоарна настилка;

- подмяна на бордюри;- нанасяне на хоризонтална маркировка и поставяне на вертикална сигнализация;

- мерки за осигуряване на достъпност на средата за хора с увреждания.

Описаните по-горе дейности за “Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, не попадат в обхвата на никоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не могат да се разглеждат като изменение или разширение на други обекти, които попадат в обхвата на тези приложения към закона и не подлежат на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Инвестиционното предложение няма да бъде реализирано в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. В близост e разположена защитена зона BG0000167 “Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.