Решения по оценка на съвместимостта

31-ОС/2015 г.

Петък, 26 Юни 2015 16:55

Р Е Ш Е Н И Е № 31 - ОС/2015 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски път ІІІ та степен „Езерешка вада“

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Кресна“, участък от км 0+000 до км 6+620, имот 54537.0.286, землище на с Ощава, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението