Решения по оценка на съвместимостта

43-ОС/2016 г.

Понеделник, 24 Октомври 2016 17:10

Р Е Ш Е Н И Е № 43 - ОС/2016 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на горски автомобилен път „Гарваница - Равнелак” – четвърта степен“.

Местоположение: части от поземлени имоти с номера 010622, 000844, 000980, 010621, 020516, 010620, 000786, 010507, 000785, 000765, 000495, 000637, 000749, 000987, 000758, 000757, 000770, 000775, 010621, 500147, 000773 по картата на възстановената собственост за землището на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград; в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението