Решения по оценка на съвместимостта

27-ОС/2012 г.

Четвъртък, 25 Октомври 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 27-ОС/2012 г. по оценка на съвместимостта

Съгласувам инвестиционно предложение на инвестиционно предложение «Изграждане на МВЕЦ “Цапарево” на река Цапаревска, десен приток на река Струма с водохващане на кота 710 м и сграда на МВЕЦ на кота 587 м“

Местоположение: землище на с. Гореме и с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.