Консултации с обществеността на Доклади по оценка на съвместимостта

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ) - ОУП на Община Кресна

Понеделник, 29 Март 2021 18:00

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) на Общ устройствен план на Община Кресна

 

Във връзка с провеждането на консултации с обществеността, съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата и на основание чл.25 ал.2 от същата, в срок 30 дни от публикуването на съобщението за доклада по ОС (до 30 април 2021 г.) , всички заинтересовани лица могат да депозират в РИОСВ-Благоевград писмени мотивирани становища по  доклада по ОС.

От тук можете да изтеглите:
 

1. Доклад за съвместимостта

2. Предварителен проект на ОУП

3. Картен материал - Опорен план, Приложение1, Приложение2, Приложение3, Приложение4

4. Имоти