Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №42-ОС/2015 г.

Събота, 12 Септември 2015 15:53

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №115037 с обща площ 1,010 дка, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.