Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №44-ОС/2015 г.

Събота, 12 Септември 2015 15:58

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в част от имот с номер 044014 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Дебрен, част (0.830 дка) от имот с номер 044014; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.