Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №46-ОС/2015 г.

Вторник, 13 Октомври 2015 09:58

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна на инвестиционно предложение „Открит рудник за добив на баритна суровина от находище „Тевни дол“, землище на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землище на с. Лешко, имот с номер 000447; защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.