Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №47-ОС/2015 г.

Вторник, 03 Ноември 2015 09:50

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, търговски обект и автомивка в имоти с номера 013021 и 013023 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землище на с. Рупите, имоти с номера 013021 и 013023 в местността Трънката; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.