Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №48-ОС/2015 г.

Петък, 06 Ноември 2015 15:15

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждение от тополи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: ПИ с идентификатор 56126.61.33, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.