Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №53-ОС/2015 г.

Сряда, 30 Декември 2015 15:08

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград; защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.