Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №07-ОС/2016 г.

Петък, 26 Февруари 2016 16:20

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на мотел, автомивка и паркинг в част (9.500 дка) от поземлен имот №011034 с обща площ 14.208 дка, находящ се в местността Ханище, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Ново Делчево, имот с номер 011034 в местността Ханище; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.