Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №48-ОС/2016 г.

Понеделник, 28 Ноември 2016 10:25

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с номер 000827 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000827; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.