Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №51-ОС/2016 г.

Петък, 16 Декември 2016 16:00

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на гаражи за земеделска техника в поземлени имоти с номера 001037 и 001044 в местността Тумбите, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Хаджидимово, поземлени имоти с номера 001037 и 001044 в местността Тумбите, землище на с. Ново Лески; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.