Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №53-ОС/2016 г.

Вторник, 03 Януари 2017 11:10

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 010214 в землището на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

Местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землище на с. Обел, поземлен имот с номер 0100214; защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.