Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №38-ОС/2020 г.

Понеделник, 05 Октомври 2020 10:07

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за транспортен достъп до проектен УПИ І 2.20, местност Дурльовица, идентичен с поземлен имот с идентификатор 22842.2.20 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград с площ 5953 кв. м и отреждане за „Складово-производствени дейности – Склад за съхранение на продукция, хотел, ресторант и административна част“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: части от поземлени имоти с идентификатори 22842.59.2 и 22842.33.180 и поземлени имоти с идентификатори 22842.33.7 и 22842.3.170 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Долно Спанчево); защитена зона BG0002098 „Рупите“

Възложител: „МЕЛНИК 2004“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.