Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №53-ОС/2020 г.

Понеделник, 23 Ноември 2020 10:00

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на сондажен кладенец и търговска сграда, в която ще бъдат обособени търговска част за продажба на авточасти, склад, офис помещения, обслужващи помещения, гаражи и автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.55.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: Е. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.