Архив преценки ОС - 2011 г.

42-ОС/2011 г.

Неделя, 16 Октомври 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 42-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Дърводелски цех и цех за производство на брикети», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №002005, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG00001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.