Архив преценки ОС - 2010 г.

41-ОС/2010 г.

Понеделник, 06 Декември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 41-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам «Изграждане на атракционен комплекс Коматински скали», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти №000569, местността “Махала Бельова” и №004001, местността “Цървилото”, землище на с. Брестово,  община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366  “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението