Архив преценки ОС - 2007 г.

17-ОС/2007 г.

Четвъртък, 13 Декември 2007 02:00

Р Е Ш Е Н И Е № 17 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на склад за строителни материали и офиси” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 137042 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф00814/28.04.2006г., собственост на “Андрион Инженеринг “ ЕООД, гр. София

 тук може да изтеглите пълния текст на решението