Архив преценки ОС - 2013 г.

26-ОС/2013 г.

Вторник, 06 Август 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 26-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на малко предприятие за механична обработка и преработка на дървесина, екологични горива - пелети, фотоволтаична централа върху покривните пространства, складови и търговски дейности в  поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, популации и местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Кюстендил, община Кочериново, землище на с. Бараково, поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково; защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.