Архив преценки ОС - 2013 г.

37-ОС/2013 г.

Петък, 03 Януари 2014 13:15

Р Е Ш Е Н И Е № 37-ОС/2013 г. за извършване на оценка на степента на въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски път ІІІ та степен „Синьо меле", землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Кресна", имоти №000701, №000705, №000730, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.