Архив преценки ОС - 2014 г.

31-ОС/2014 г.

Вторник, 23 Септември 2014 16:30

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план за застрояване и регулация за поземлен имот №006070, землище на с. Лиляново с цел отреждането му за „Жилищно строителство", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 006070, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.