Архив преценки ОС - 2014 г.

34-ОС/2014 г.

Понеделник, 10 Ноември 2014 15:25

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за част (1300 кв. м) от имот №000255, местност „Свети Георги", землище на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му „за жилищна сграда", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (1300 кв. м) от имот №000255, местност „Свети Георги", землище на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002072 "Мелнишки пирамиди".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.