Архив преценки ОС - 2014 г.

35-ОС/2014 г.

Понеделник, 10 Ноември 2014 15:30

Р Е Ш Е Н И Е № 35-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №031005, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.