Архив преценки ОС - 2014 г.

36-ОС/2014 г.

Четвъртък, 04 Декември 2014 11:15

Р Е Ш Е Н И Е № 36-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №000798, местност „Туричка черква", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота за „вила", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000798, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.