Архив преценки ОС - 2014 г.

37-ОС/2014 г.

Сряда, 17 Декември 2014 10:35

Р Е Ш Е Н И Е № 37-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Реконструкция на път ІІІ-107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна в участъка от км 31+000 до км 32+200", землище Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000496 „Рилски манастир" за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Кюстендил, община Рила, землище на ман. Рилски манастир; защитени зони BG0000496 „Рилски манастир"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.