Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Обявени обществени поръчки

ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя по обявената открита процедура по ЗОП с предмет: „Разработване на планове за управление и инвентаризация на горите на територията на резервати по обособени позиции в изпълнение на проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата", резерват „Конгура", резерват „Али ботуш", резерват „Ореляк" и поддържан резерват „Тъмната гора", ще се проведе на 15.05.2014 г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала „Заседателна зала, център за преглед на информация" на РИОСВ – Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода" №1.
При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.