Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

До ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДЮЛГЕРОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЪРБЕВ - УПРАВИТЕЛИ НА „МАСИВ МЕБЕЛ“ ООД,ЕИК: 202586037

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДЮЛГЕРОВ
Г-Н ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЪРБЕВ
УПРАВИТЕЛИ НА „МАСИВ МЕБЕЛ“ ООД
ЕИК: 202586037
гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ № 5

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за писмо с изх. № 4382(3)/12.12.2016 г., изпратено до седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно посочените данни в Търговския регистър - гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ № 5. Писмото е изготвено на основание на чл. 79, ал. 3, във връзка чл. чл. 78, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците за отстраняване на нередовност по подадено заявление по образец № 1, съгласно чл. 78, ал. 3 от същия закон за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Писмото е изпратено с обратна разписка № ИД PS 2704 0018L3 R до адрес: гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ № 5, но е върнато с отметка „Непотърсена“.

Съобщението и писмото са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 08.02.2017 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 08.02.2017 г. за период от 14-дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на ул. „Свобода" № 1, стая № 3 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме писмото за получено.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението