Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Списък на услугите в направление "Управление на отпадъците"

 Списък на услугите в направление "Управление на отпадъците"

 
Уникален идентификатор
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси срок
1609 Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)

Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО

Документи по чл.69 от ЗУО

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 2 месеца образец
2752 Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности с отпадъци чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)

Заявление по образец, съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО

Документи по чл.68 и чл.69 от ЗУО

50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 1 месец образец
2527 Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение за дейности по третиране на отпадъци чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.72, ал.3 и т.2 от ЗУО    14 дни образец
927 Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
719 Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни  образец
3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО      образец
723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код  Няма 14 дни  образец
723.1 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код  Няма 14 дни  образец
2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ – Благоевград работен лист за отпадъка, чието образуване е преустановено  Няма  30 дни  образец
 2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъци Чл. 35 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) Документация от основното охарактеризиране Няма 30 дни