Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Заверява отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците

I. Наименование на услугата

Заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците

II. Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закона за управление на отпадъците  (ЗУО)

Закон за Търговския регистър (ЗТР)

Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър (ДВ, бр.51/2014 г.)

III. Характеристика:

Настоящата процедура указва реда за заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците.

Целта на настоящата процедура е получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО и получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.

Отчетните книги за образуване и/или третиране на отпадъците се водят от лицата, чиято дейност е свързана с:

 1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци по образец съгласно приложение № 1;
 2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
 3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) на отпадъци, с изключение на отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2; ("Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Приложение № 1 от ЗУО съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане).
 4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец съгласно приложение № 3;
 5. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, с изключение на дейностите по т. 3 и 4, по образец съгласно приложение № 4;
 6. търговците и брокерите на отпадъци по образец съгласно приложение № 5;
 7. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;
 8. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на ОЧЦМ, с изключение на дейностите по т. 7, по образец съгласно приложение №

Отчетните книги се водят :

 • по т. 1 се водят за всяка площадка по кодове, като за всеки код на отпадък се води отделна отчетна книга;
 • по т. 4, 5 и 8 се водят за всяко съоръжение/инсталация/площадка, в което се третират отпадъци;
 • по т. 2, 3, 6 и 7 се водят за цялостната дейност.

В случай на образуване на отпадъци от третиране на отпадъци, както и от дейността на съоръжение/инсталация за третиране на отпадъци се попълва само отчетна книга пот. 5, а в случай на третиране на отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна книга по т. 8.

Лицата, чиято дейност е свързана с третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), едновременно с отчетната книга по  т. 5 попълват и списък на издадените удостоверения по образец съгласно приложение № 7.

В една отчетна книга  може да се водят два или повече отпадъка, като за всеки код на отпадък трябва да има отделно обособена част/раздел на общата книга.

В случай че едновременно се извършват дейностите по  т. 2, 3 и 5 се попълва само отчетна книга по т. 5 за тези отпадъци.

Следва да посочим дефиниции на някои понятия, използвани в разглежданата процедура:

"Водене на отчетност" е попълване на отчетни книги, идентификационни документи и отчети, определени с наредба № 1.

"Отчети" са годишните отчети съгласно чл. 44, ал. 6 ЗУО и информация за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.

"Отчетна книга" е документ за водене на отчетност, в който се записва в хронологичен ред информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците, както и други данни, определени с тази наредба.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

1. компетентния орган, издал разрешението или регистрационния документ;

2. директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността - за лица, притежаващи комплексно разрешително;

3. директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището - за търговци и брокери на отпадъци;

4. директора на РИОСВ - София - за чуждестранни лица.

5. отчетните книги на лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци се заверяват от РИОСВ, на чиято територия се намира площадката.

2. Заявител

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да водят отчетни книги, заверени от компетентния орган за издаване на разрешението или регистрационния документ, а лицата, притежаващи комплексно разрешително - от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността. Търговците и брокерите на отпадъци са длъжни да водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището им, а за чуждестранните лица - от директора на РИОСВ - София.

Лицата са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга преди започване на дейността, при завеждането на нова отчетната книга в случай на добавяне на нова дейност или нови кодове отпадъци в разрешението/регистрационния документ/комплексното разрешително или в заявленията за търговци и/или брокери, както и в случай, че водените са на приключване или са повредени или унищожени.

3. Необходими документи
 1. Отчетни книги, коитосе прошнуроват и заверяват от регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местонахождение на площадката, на която се образуват и/или третират отпадъци, като страниците им се номерират.

 2. Очевидно е, че така посочените документи следва да се представят с писмено искане, изхождащо от заявителя (арг. чл. 29, ал. 2 АПК), с което се иска заверяване на отчетната книга. Конкретни изисквания към този документ не са посочени в нормативната уредба, поради което той се съставя в свободен текст (заявление, искане) и се представя заедно с останалите документи, изрично описани в него. На практика няма възможност на компетентния орган да се представят останалите документи с устно заявление по реда на чл. 29, ал. 1 АПК поради практическата невъзможност всяко искане да се прави лично от страна на заявителя пред органа.

4. Вътрешен ход на административната услуга
 • Адресат

Заявлението и приложените към него документи се адресират до местно компетентната РИОСВ (арг. чл.9, ал. 2 от Наредба № 1 , ДВ. бр. 51/2014 г.).

 • Ред и срок за отстраняване на непълноти и нередовности в заявлението

Тъй като особен ред и срокове за отстраняване на непълноти и нередовности в заявлението не е предвиден нито в ЗУО, нито в Наредба № 1 от 4 юни 2014 г., следва да се прилагат общите правила, предвидени в АПК. Когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посоченото в него лице, компетентният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява. Ако заявлението не удовлетворява останалите изисквания (например не съдържа данните за заявителя, не са представени необходимите за разглеждането и заверката документи – липсва отчетна книга, представената книга не е по образец или в нея не са посочени изискуемите реквизити, не са представени други необходими документи), заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството (чл. 30, ал. 1 и 2 АПК).

 • Заверка на отчетните книги

Отчетните книги се заверяват от лице, упълномощено със заповед от директора на РИОСВ (арг. чл. 5, ал. 1 ПУДРИОСВ, съгласно която РИОСВ се представлява от директора или от упълномощено от него длъжностно лице).

 • Срок за заверка на отчетните книги

Няма посочен в специалната нормативна уредба конкретен срок, в който администрацията следва да завери отчетна книга. Като се има предвид сравнително простата уредба на процедурата, би следвало да се приложи общото правило на чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 3 АПК, което предвижда 7-дневен срок за произнасяне, когато се касае за волеизявление за издаване на документ от значение за упражняване на права и задължения (липсата на отчетна книга би блокирала съответната дейност на заявителя, т.е. тя е от значение за упражняване на неговите права и задължения). Този срок ще тече съответно от отстраняването на недостатъците в представените документи, ако има такива (арг. чл. 30, ал. 3 АПК).

 • Отказ за заверка на отчетна книга

Заверка на отчетната книга следва да бъде отказана, при положение че заявителят не притежава разрешение и/или регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци. В такъв случай няма как да се извършва отчетност.

 • Съобщаване

Доколкото особени правила относно съобщаването за прекратяване на производството или заверяването на отчетна книга не са предвидени, и в тези случаи следва да се приложат общите правила на АПК.

Съобщаването се извършва в тридневен срок от заверката на отчетната книга или от прекратяването на производството на всички заинтересовани лица (в случая – на заявителя). Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако заявителят е посочил такива (чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 56, ал. 3 АПК).

 • Обжалване

Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на глава десета, Раздел IV АПК. Изричният отказ на компетентния орган да разгледа по същество заявлението може да се обжалва чрез него пред съда от заявителя, в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 56, ал. 4, чл. 197 АПК). Няма пречка обаче заявителят да поиска отново заверка на отчетна книга вместо да обжалва акта за прекратяване на производството. Прекратяването на производството поради неотстранени нередовности не лишава заинтересованото лице от правото отново да подаде същото искане. Разбира се, то ще бъде разгледано по същество, ако е редовно.

Ако заявителят счита, че отказът за заверката на отчетната книга е неоснователен (администрацията твърди, че заявителят не притежава разрешение и/или регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци, а това не е вярно), той може да обжалва отказа.

Спорът, независимо от акта, който се атакува, и основанието за това, е подсъден на съответния административен съд по местонахождението на компетентната РИОСВ (арг. чл. 132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 АПК). Жалба се подава в 14-дневен срок от съобщаването (чл. 149, ал. 1 АПК).

14-дневният срок започва да тече от датата на уведомяването на заявителя, дори когато компетентният орган не е спазил срока по чл. 61 АПК и е уведомил заявителя по-късно за акта си или за прекратяването на производството. Дори заявителят да е научил по някакъв друг начин за прекратяването на производството или отказа, релевантен за определяне на преклузивния срок за подаването на жалба е моментът на уведомяването по реда на АПК. Ако заявителят въобще не е бил уведомен до момента на подаване на жалбата, същата се счита за подадена в срок.

5. Такси

В действащата нормативна уредба не е предвидена такса за заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците и съответно такава не следва да се дължи.

V. Резултат от процедурата

Отчетната книга се води през целия период на образуване на отпадъци. При завършването и се заверява нова отчетна книга. Отчетната книга се води за всяка площадка.

Отчетните книги съдържат хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците и когато се изисква, предназначението, периодичността на събиране, начина на транспортиране и предвидените методи за третиране на отпадъците.

Отчетните книги и документацията за отпадъци се съхранява за срок от 5 години, включително след преустановяване на дейността.

При закриване изцяло на дейностите на всички инсталации и съоръжения на определена площадка лицата  предават отчетните книги в общинските администрации, които ги съхраняват в упоменатите по-горе сроковете .

Лицата предоставят при поискване от контролните органи  или от предишен притежател на отпадъците документи, доказващи, че дейностите по управление на отпадъците са извършени.

Лицата изготвят и представят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) годишни отчети по отпадъците съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 4 юни 2014 г.

VI. Образци и формуляри
 1. Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци – Приложение № 1
 2. Отчетна книга за събиране и транспортиране и за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО) - Приложение № 2
 3. Отчетна книга за депа за отпадъци - Приложение № 3
 4. Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци - Приложение № 4
 5. Отчетна книга за търговците и брокерите на отпадъци - Приложение № 5;
 6. Отчетна книга за събиране и транспортиране и/или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО) на отпадъци от черни и цветни метали - Приложение № 6