Контролна дейност

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за опазване на околната среда
Закон за водите
Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите
Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

 

II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Струма и Места в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград.

СПИСЪК на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "Информационна система за разрешителни и мониторингпри управление на водите" по Закона за управление на водите, утвърдeн със Заповед № РД-970/07.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за 2021 година - ТУК

 

 

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД, ФОРМИРАЩИ EМИСИИ НА ПРИОРИТЕТНИ И ПРИОРИТЕТНО ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

(по приложения № 1 и 2 от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители)

1. „26 май“ ЕООД гр. Благоевград - Галваничен цех с. Покровник, общ. Благоевград

2. „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД гр. София - ПСОВ с. Елешница, общ. Разлог

3. Община Разлог - Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

4. Община Благоевград - Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап