Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Експерти на РИОСВ-Благоевград направиха обход на река Канина по сигнал

Kanina 31092023На 30.08.2023г. на електронната поща на РИОСВ-Благоевград, в 18:45 часа, е постъпил сигнал от ИАРА, за умряла риба в участък на р. Канина в района под хотел „Терма Вита“ до „Гребната база“.

Организирана е проверка на място на 31.08.2023г. от представители на РИОСВ-Благоевград, БДЗБР, РЛ-Благоевград към ИАОС и община Гърмен. Извършен е обход на р. Канина в този участък и е установена умряла риба. В района няма регистрирани промишлени предприятия, формиращи отпадъчни води, които се заустват в река Канина.

Проверката е установила, че са извършени укрепителни и брегоукрепителни мероприятия по изграждане на подпорна стена на р. Канина, положена е и циментова подложка (основа на праг) по дъното на реката от бряг до бряг, което е предполагаемият източник на замърсяването. Затова на община Гърмен е съставен предупредителен протокол за извършване на стриктен контрол по изпълнение на строителните дейности. Инвестиционно предложение „Укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на река Канина в района на Огняновски минерални бани, община Гърмен, област Благоевград“ е съгласувано от директора на РИОСВ - Благоевград (в съответствие с чл. 2, ал 2. от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони).

По време на проверката водите на реката са видимо бистри и чисти и без следи от нефтопродукти. Въпреки това на място са извършени полеви измервания по показателите рН, температура на водата, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност на кислорода. Взети са проби от повърхностни води на р. Канина за последващо изпитване по показатели: неразтворени вещества биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, общ органичен въглерод и повърхностно активни вещества. За резултатите РИОСВ – Благоевград ще информира допълнително.