Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Защитени територии

Според Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 год.), защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. В България категориите защитени територии са шест:

 • Резерват - строго защитена територия, забранена всякаква човешка дейност
 • Национален парк - силно защитена, някои дейности позволени
 • Природна забележителност - опазване на природни форми, дейности позволени
 • Поддържан резерват - разрешени дейности с консервационна цел
 • Природен парк - устойчиво взаимодействие на хора и природа
 • Защитена местност - опазване на местообитания и устойчиво ползване на ресурси

Системата от защитени територии в страната включва 3 национални парка (Рила, Пирин и Централен балкан), 55 резервата, 35 поддържани резервата, 10 природни парка, 419 защитени местности и 346 природни забележителности. В границите на тези територии се опазва голямо разнообразие от уникални за страната и Европа екосистеми, редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, както и скални феномени, пещери, ждрела и красиви пясъчни дюни. Влажните зони с международно значение, с малки изключения, също са поставени под закрила.


Регистър на защитените територии и защитените зони в България


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ! Утвърдени образци на декларации по Закона за защитените територии


В Благоевградска област са обявени 34 броя защитени територии с обща площ 17 882, 2318 ха (без площта на Национален парк “Пирин” и частта от площта на Национален парк “Рила”) в следните категории:

 • Резерват - 5 бр.
 • Поддържан резерват - 1 бр.
 • Защитена местност - 16 бр.
 • Природна забележителност - 17 бр.
 • Национален парк - НП "Пирин" и част от НП "Рила"
 • Природен парк - 2 бр.

От ТУК може да изтеглите брошура Защитените територии в Благоевградска област.

От ТУК може да изтеглите Регистър на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград

Гледайте документалния филм "Забравените гори"

Гледайте документалния филм за резерват "Али ботуш"

Гледайте документалния филм за резерват "Конгура"

Гледайте документалния филм за резерват "Ореляк"

Гледайте документалния филм за резерват "Соколата"

Гледайте документалния филм за поддържан резерват "Тъмната гора"


<A href="http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/healthcheck.pdf" target=_blank><SPAN id=lw_1266318709_2 class=yshortcuts>http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/healthcheck.pdf</SPAN></A>