Съдържание

Посетители

В момента има 507  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2020 г.

БД-13-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.12 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за вилни селища „Пп““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „Укев транс“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-12-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VІ, VІІ и VІІІ, кв. 25 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с предназначение „за производство, складове и администрация“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ИЛИНДА” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-11-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17395.153.9, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, отнесен към предимно производствена зона (Пп) „за цех за преработка на месо“, с което имотът се отрежда „за фотоволтаичен парк“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-10-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 68792.39.44, 68792.39.32, 68792.39.33, 68792.39.34, 68792.39.35, 68792.39.36, 68792.39.37, 68792.39.38, 68792.39.39, 68792.39.40, 68792.39.41, 68792.39.42 и 68792.39.43, местност „Беров валог“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за вилни селища „Ов“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-09-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) от о. т. 33б до о. т. 82б в кв. 57А и кв. 57Б, отпадане на улична регулация от о. т. 82а до о. т. 82 г и обособяване на нов УПИ І, кв. 57А по плана на гр. Разлог, община Разлог с отреждане за имот с идентификатор 61813.104.200 и предназначение „спортен комплекс, рекреация и обществено обслужване“

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-08-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на парк „Св. Врач“ – Север, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-07-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценказа за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) за УПИ ІІІ, УПИ ХІ и поземлен имот с идентификатор 65334.300.5409, кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението