Съдържание

Посетители

В момента има 330  гости и няма потребители и в сайта

Опасни химични вещества

Хората и околната среда са изложени на все по-голям риск от непрекъснато нарастващото производство, търговия и потребление на химикали. Ето защо устойчивото управление на химикалите по време на целия им жизнен цикъл е изключително важно. По-доброто познаване на здравните и екологични въздействия на химикалите, наличието на информация за химикалите, планирането и прилагането на ефективни превантивни мерки по отношение на човешкото здраве и околната среда по време на тяхното производство и употреба, както и мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях са сериозни предизвикателства, които се решават, както на международно, така и на национално равнище.

Подробна информация за химичните вещества можe да намерите на интернет страницата на Министерство на оконата среда и водите - https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ секция химични вещества

 


ОТГОВОРНОСТИ

РИОСВ отговарят за прилагане и налагане на установените нормативни изисквания на регионално и местно ниво. Контролират се всички производители и ползватели на опасни химични вещества и препарати разположени на територията на РИОСВ-Благоевград с цел защита на здравето на хората, опазване на околната среда и предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества или ограничаване на последствията от тях.