Съдържание

Посетители

В момента има 385  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2022 г.

БД-EO-70/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-70/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 87802.53.34, 87802.53.35 и 87802.53.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев, „ЛОНАТУР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-69/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-69/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Гърмен, област Благоевград за периода 2022 - 2027 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-68/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-68/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 669941.4.338 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: В. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-67/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-67/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 07377.66.61, местност Над бахчите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Г. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-66/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-66/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на земеделски имот „Овощна градина“, представляващ поземлен имот с идентификатор 49432.76.3, местност Летището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград за „Складове, офиси и електропроизводство“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-65/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-65/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 07377.64.11, местност Балвано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И Ю. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-64/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-64/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“ на поземлен имот с идентификатор 66460.17.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението