Съдържание

Посетители

В момента има 423  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

25-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 25-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №25-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, ресторант и кафе в поземлен имот с идентификатор 16763.9.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград и изграждане на къща за гости и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 16763.9.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител А.А.Х.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

23-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 23-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №23-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план за УПИ VI от кв. 67 по плана на с. Крупник, община Симитли, с отреждане за имота на устройствена зона за обществено обслужване „Оо“; 2. Инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „Едноетажна масивна жилищна сграда“ в „Молитвен дом“ в обхват на УПИ VI от кв. 67 по плана на с. Крупник, община Симитли в устройствена зона „Оо“ с възложител „ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА „БЛАГОДАТ“, гр. София.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

22-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 22-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №22-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя подземни кабелни линии Ср.Н – 20 kV (КЛ №3 и КЛ №4) за външно присъединяване на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична централа в имот с идентификатори 20780.41.38 и фотоволтаична централа в имоти с идентификатори 20780.41.41 и 20780.41.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ПИ ВИ ЕСКО“ ЕООД, гр. София.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 27.07.2023г. Решение №БД-31-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг в УПИ XVI-793, 794, 795 в кв. 71 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител М.М.М.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 19.07.2023 г. Решение №БД-30-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56126.101.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС, пункт за изкупуване и временно съхранение на вторични суровини и ФЕЦ“ с възложител „ИВИЕМ - 04“ ЕООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 19.07.2023 г. Решение №БД-29-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56126.101.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС, пункт за изкупуване и временно съхранение на вторични суровини и ФЕЦ“ с възложител „ВЕЛП ИНВЕСТ“ ЕООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 21-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №21-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Поставяне на хладилна камера за охлаждане на плодове и зеленчуци с автономна фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 03294.70.12 в землището на с. Беласица, общ. Петрич, обл. Благоевград“ с възложител „БГ ПЛОД-21“ ЕООД, с. Беласица.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението