Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

01-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 01-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №01-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2000 kWp в поземлен имот с идентификатор 22068.32.38, местност Якуната по одобрените кадастрална карта кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград” с възложител от „ЕйПи Пропъртис“ ЕООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-6-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-6-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2023 г. Решение №БД-06-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане допълнителна клетка за вътрешно и външно миене на автомобили до съществуващ обект, находящ се в подземлен имот с идентификатор 20331.34.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „БИЛДИНГ ТРЕНД“ ЕООД, ЕИК:203756344, със седалище и адрес на управление: с. Дъбница, ул. „Първа“ №1, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-5-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-5-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.01.2023 г. Решение №БД-05-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изместване на въздушен електропровод 20 Kv – отклонение от ТП „АПК2“ от ЖР стълб до ТП „АПК 2“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „СОФХАУСХОУМ“ ЕООД, ЕИК:175209374, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ №251 Е, Бизнес сграда „Ринг Тауър“, ет. 2.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-4-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-4-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.01.2023 г. Решение №БД-04-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Външно ел. захранване с кабели НН на 19 броя къщи в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД, ЕИК: 203814668, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ №251 Е, Бизнес сграда „Ринг Тауър“, ет. 2.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-3-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-3-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.01.2023 г. Решение №БД-03-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155, местност Сарафето/Ташлъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД, гр. София.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-2-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-2-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.01.2023 г. Решение №БД-02-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (изменение на ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор с идентификатор 65108.34.1, местност Дренгото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД, гр. София.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-1-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-1-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 11.01.2023 г. Решение №БД-01-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствено-складова база за производство на електроника в поземлен имот с идентификатор 56126.166.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „ЕЛИОН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК: 205813903, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Гоце Делчев“ №15, офис 1.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението