Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-12-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-12-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-12-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №34.30 по плана на новообразуваните имоти на местност Кури дере, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: К. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-11-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-11-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-11-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №34.32 по плана на новообразуваните имоти на местност Кури дере, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: В. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-10-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-10-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-10-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на нов трансформаторен пост с кабелни електропроводни линии средно и ниско напрежение за захранване на съществуващ обект – жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56410.23.203 в местност Гинчин мост по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: Л. Д.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-09-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-09-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-09-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Горскостопанска програма за имоти с идентификатори 02960.26.17 и 02960.263.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Д. Р.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-08-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-08-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-08-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2021 г. в поземлен имот с идентификатор 87338.723.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: Д. Х.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-07-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-07-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-07-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за проектно трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 53326.55.6 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: Е. Ч.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-06-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-06-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-06-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, търговски обект, офиси и автомивка в поземлен имот с идентификатор 183666.67.35 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М.Б и А.Б.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението