Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-05-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-05-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ IX-43, кв. 3 по плана на с. Черешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „НОВАСОЛ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-04-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-04-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2021 г. в гори собственост на община Кочериново, землище на с. Пастра, община Рила – за отдели, подотдели 1101/в, 1101/ж, 1101/л и 1102/к“

Възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-03-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-3-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ XXI-386, кв. 7 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Н.Н.М, Н.Г.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-02-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-02-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за биосигурно и природосъобразно отглеждане на крави за месо в имот №158081 в землището на село Баня, община Разлог, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 02693.158.81, местност Раковица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград)“

Възложител: В. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-01-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-01-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155 в местността Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: П.В, Й.В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-26-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-26-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Укрепване на речен бряг на река Струма, чрез възстановяване на подпорна стена с дължина 101 м в поземлен имот №005001, местност Завоя, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-25-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-25-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Елешница“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Елешница“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението